i

Νομότυπη τοπική διαπλοκή
Δείτε ένα παράδειγμα πως οργανώνεται νομότυπα η τοπική διαπλοκή, με στόχο να σφετεριστεί προγράμματα που δικαιούνται οι Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, να μονοπωλήσει έναν ολόκληρο νομό, να στερήσει τους ελάχιστους πόρους που το υπουργείο Απασχόλησης προέβλεψε για τις οργανώσεις του νομού, να στερήσει από τις τοπικές κοινότητες την δυνατότητα να επωφεληθεί από τη δράση, το έργο και τη τεχνογνωσία των Οργανώσεων του νομού και τελικά να δημιουργήσει κέρδος για τους εμπνευστές του σχεδίου ίσο με το σύνολο των πόρων που προβλέπονταν για όλες τις οργανώσεις ολόκληρου του νομού ύψους πάνω από 100.000€

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8/28-04-2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

Στη Γαστούνη σήμερα 28η Απριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 μ.μ. στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Γαστούνης (όπως ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 27/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού περί καθορισμού χώρου συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πηνειού, ύστερα από την 8/20-04-2011 πρόσκληση της

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Θέμα 4o εκτός ημερήσιας : Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Πηνειού στην προετοιμασία και αξιοποίηση των πράξεων «Τοπικά ολοκληρωμένα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης» και «Πρόγραμμα απασχόλησης κοινωνικής εργασίας»

 

...Στη συνέχεια η κα. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αλέξιο Καστρινό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει εξαγγείλει τη έναρξη των Προγραμμάτων Κοινωνικής Εργασίας και των Τοπικών Προγραμμάτων Απασχόλησης, τα οποία θα προκηρυχθούν από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής για τη

δημιουργία τοπικών ολοκληρωμένων απασχόλησης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας τα οποία θα στηρίξουν την απασχόληση των κατοίκων της Ηλείας.

 

Δεδομένου ότι, δικαιούχοι των ανωτέρω προγραμμάτων (φορείς απασχόλησης) θα είναι, σε πρώτη φάση, Τοπικοί Φορείς Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (πχ: Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρείες Αστικού Δικαίου, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Εργατικά Κέντρα, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Ινστιτούτο ΓΣΕΒΕΕ, Επαγγλεματικές Ενώσεις, κλπ.), μέχρι και την ίδρυση Εθνικού Φορέα Απασχόλησης με τη συμμετοχή Κοινωνικών Εταίρων και συμπράττοντες φορείς θα είναι οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού (Δήμοι - Περιφέρειες) και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα., θα πρέπει να δημιουργηθεί μία αναπτυξιακή σύμπραξη μεταξύ φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ηλείας και της Ηλειακής Α.Ε. μέσω της οποίας θα συσταθεί Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υλοποίηση των προγραμμάτων.

 

Για τους ανωτέρω λόγους, θα πρέπει να υπογράψουμε σχετικό σύμφωνο συνεργασίας όπως παρουσιάζεται παρακάτω :

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

 

Στον Πύργο σήμερα ....................... οι κάτωθι συμβαλλόμενοι ήτοι :

Α) Η ΗΛΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, που εδρεύει στον Πύργο και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Πρόεδρο , κ. Χαράλαμπο Καφύρα, Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας,

 

Β) Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, που εδρεύει στον Πύργο και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Δήμαρχο, κ. Μάκη Παρασκευόπουλο,

 

Γ) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ , που εδρεύει στην Κρέστενα και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Δήμαρχο, κ. Διονύσιο Μπαλιούκο,

 

Δ) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Δήμαρχο, κ. Θύμιο Κοτζιά,

 

Ε) Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, που εδρεύει στην Ζαχάρω και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Δήμαρχο, κ. Πανταζή Χρονόπουλο,

 

ΣΤ) Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ, που εδρεύει στην Αμαλιάδα και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Δήμαρχο, κ. Γιάννη Λυμπέρη,

 

Ζ) Ο ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ , που εδρεύει στην Γαστούνη και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Δήμαρχο, κ. Αλέξη Καστρινό,

 

Η) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ, που εδρεύει στα Λεχαινά και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Δήμαρχο, κ. Δημήτρη Αρβανίτη.

 

Άρθρο πρώτο

Προοίμιο

Η ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. και οι Δήμοι του Νομού Ηλείας, αναγνωρίζοντας από κοινού:

Ότι το πλαίσιο της αντιμετώπισης των δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, απαιτούνται στοχευμένες δράσεις και συνέργιες για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας, τόσο σε τοπικό , όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση του Νομού Ηλείας οφείλει να ενώσει τις δυνάμεις τους, τους ανθρώπινους και τους υλικούς πόρους που διαθέτουν για να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα στην ύφεση, την ανεργία, την φτώχια και στον κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και να ενεργοποιήσουν το ενδογενές αναπτυξιακό δυναμικό.

Ότι η προώθηση των τοπικών ολοκληρωμένων δράσεων στην κατεύθυνση της καινοτόμου, της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι σημαντικά εργαλεία της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Ότι οι τοπικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και την απασχόληση μπορούν όχι μόνο να συμβάλλουν στην ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των τοπικών κοινωνιών αλλά και να αναδειχθούν σε βασικές παραμέτρους της κοινωνικής συνοχής.

 

Και λαμβάνοντας υπόψη :

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει εξαγγείλει την έναρξη των Προγραμμάτων Κοινωνικής Εργασίας και των Τοπικών Προγραμμάτων Απασχόλησης , τα οποία θα προκηρυχθούν από την Διαχειριστική Αρχή της Π.Δ.Ε. Θα προκηρύξει άμεσα πράξη για τη δημιουργία Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Απασχόλησης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013 και την υλοποίηση Προγραμμάτων Κοινωνικής Εργασίας, τα οποία θα στηρίξουν την Απασχόληση των κατοίκων της Ηλείας. Συνυπογράφουν το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας ,

 

Άρθρο Δεύτερο

Περιεχόμενο Συμφώνου Συνεργασίας

Το παρόν συντάσσεται και υπογράφεται με αποκλειστικό στόχο την αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των συμβαλλόμενων μερών για την προετοιμασία και υλοποίηση των παρακάτω πράξεων :

1) «Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Απασχόλησης».

Αντικείμενο της πράξης αυτής είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε Περιφερειακό/Τοπικό Επίπεδο, μέσω της κινητοποίησης των τοπικών φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των ανέργων - ωφελουμένων για ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενεργοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε νέα βιώσιμα πεδία.

2) Προετοιμασία - σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων δράσης κοινωνικής εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες των Δήμων για παροχή υπηρεσιών Κοινωνικού χαρακτήρα.

3) Την δημιουργία Αναπτυξιακών Συμπράξεων για την προώθησης της Απασχόλησης.

 

Άρθρο Τρίτο

Πλαίσιο Συνεργασίας

α) Η ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνει :

1) Τον συντονισμό των τοπικών , περιφερειακών αρχών και οργανισμών καθώς και φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ανωτέρας δράσης.

2) Τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και των δικαιούχων της πράξης, όπως αυτή περιγράφεται στο δεύτερο άρθρο του παρόντος.

3) Την αναζήτηση και εντοπισμό των δράσεων, οι οποίες δύναται να ενταχθούν στην προαναφερόμενη πράξη, ήτοι δράσεις οι οποίες εξυπηρετούν αναπτυξιακό σκοπό με τελικό στόχο την δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική ένταξη.

4) Την αναζήτηση και εντοπισμό των ωφελούμενων εκείνων που θα ικανοποιήσουν τον σκοπό της προαναφερόμενης δράσης, όπως ανέργους, νέους και άτομα που πλήττονται από την φτώχεια, που μπορούν να προωθηθούν για ένταξη στην αγορά εργασίας.

5) Την προώθηση όλων των διαδικασιών για την δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σχέδια αποφάσεων, καταστατικού , σύσταση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας κλπ.), για την υλοποίηση του Τοπικού Ολοκληρωμένου Προγράμματος Απασχόλησης Νομού Ηλείας.

6) Την σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του ΤοπΣΑ Νομού Ηλείας.

7) Την σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων δράσης Κοινωνικής Εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες των Δήμων.

8) Την παρακολούθηση των προκηρύξεων και την άμεση ενημέρωση των Δήμων για την συγκρότηση φακέλων υποψηφιότητας.

9) Την προώθηση και υποστήριξη προγραμμάτων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.

β) Οι Δήμοι του Νομού Ηλείας από κοινού αναλαμβάνουν :

  • Να εργαστούν για την προώθηση καινοτόμων δράσεων για την τοπική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας.
  • Να εργαστούν για την προβολή βέλτιστων πρακτικών, αξιοποιώντας ουσιαστικά την αποκτηθείσα Εθνική αλλά και Ευρωπαϊκή εμπειρία στο πλαίσιο δράσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
  • Να εργαστούν για την ανάπτυξη εργαλείων, που επιτρέπουν την αξιολόγηση ως προς τα αποτελέσματα της προαναφερόμενης δράσης.
  • Να συνεργαστούν σε επίπεδο δημοσιότητας, επικοινωνίας και προβολής με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών μας για το περιεχόμενο και την εμβέλεια της προαναφερόμενης δράσης
  • Να αναπτύξουν συντονισμένες δράσεις αναφορικά με την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, καινοτόμου και εξωστρεφούς αλλά και κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να δημιουργήσουν τις αναγκαίες υποδομές και προϋποθέσεις για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό.
  • Να συνεργαστούν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου με την ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε., για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία των Προγραμμάτων.

 

Άρθρο Τέταρτο

Διάρκεια - Τροποποίηση

1. Η διάρκεια του παρόντος Συμφώνου ορίζεται ως αορίστου χρόνου αρχομένης από την υπογραφή του.

2. Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας μετά την οριστική έκδοση των ΚΥΑ για τα ΤοπΣα και τα Προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας, θα πάρει τη μορφή της Προγραμματικής Σύμβασης, στην οποία θα εξειδικευθούν με απόλυτη λεπτομέρεια οι όροι συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και συλλογικές αποφάσεις.

 

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του Δημάρχου,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α:

Α. Τη συμμετοχή του Δήμου Πηνειού ως συμπράττοντα φορέα για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Κοινωνικής Εργασίας και των Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Απασχόλησης

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πηνειού κ. Αλέξιο Καστρινό για την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Ηλειακής Α.Ε. και των Δήμων της περιφερειακής Ενότητας Ηλείας όπως περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσας.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεωργόπουλο Διονύσιο για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του συμφώνου συνεργασίας και για την διεκπεραίωση κάθε είδους διαδικασίας έως την υλοποίηση και λήξη των προγραμμάτων....

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 44 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter