i

Εισήγηση της ομάδας για την Υγεία και την Πρόνοια
Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2011 10:30

ΣΤΟΧΟΙ  ΤΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ»
* Διεύρυνση και εμβάθυνση του αποτυπώματος της κοινωνίας πολιτών / ΜΚΟ στο χώρο του εθελοντισμού. Εμπλουτισμός της Δημοκρατίας.  * Αξιοποίηση της ηθικής επιρροής και συνηγορίας που μπορεί να ασκήσουν, ευρύτερα, οι δράσεις του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ για κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. *  Προώθηση της άσκησης των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας και των ευπαθών ομάδων.  * Ανάπτυξη της κοινωνικής δικτύωσης της κοινωνίας πολιτών (πλατφόρμα) προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

 • Οριζόντια συνεργασία των μελών ΜΚΟ - Συγκρότηση δικτύου και κοινού site το οποίο θα περιλαμβάνει τους σκοπούς των ΜΚΟ της Επιτροπής στα Ελληνικά και Αγγλικά. Η Επιτροπή «Υγεία- Πρόνοια» θα προωθεί κάθε ολοκληρωμένη δράση των επιμέρους ομάδων εργασίας. Υποχρέωση της ομάδας να καταθέτει τις ενέργειες που πραγματοποίησε στην Επιτροπή.
 • Παρακολούθηση και καταγραφή της πορείας της αποτελεσματικότητας σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση μεταξύ επιτροπής, των κρατικών και άλλων φορέων φορέων (Αξιολόγηση τέλος του 2011).
 • Χάρτα καλών πρακτικών διαβούλευσης με Δημάρχους και Περιφερειάρχες. Αριστεία εκ μέρους της Επιτροπής «Υγεία - Πρόνοια» σε Δημάρχους, Περιφερειάρχες και άλλα πρόσωπα που υιοθέτησαν καλές πρακτικές διαβούλευσης και τις εφαρμογές της.
 • Υιοθέτηση κάποιου Δήμου με σκοπό την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος σε θέματα υγείας - πρόνοιας, με βάση τους στόχους που θέτει η Επιτροπή (αναζητείται Δήμος, πιθανοί προς συνεργασία Δήμοι Αίγινα και Αγκίστρι).
 • Παρακολούθηση-εξακρίβωση για το έργο των Εμπειρογνωμόνων της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και επιδίωξη της συνεργασίας της Επιτροπής μας με τους Εμπειρογνώμονες της χώρας και πιστοποιημένους ΜΚΟ του τομέα υγεία - πρόνοια.
 • Έκδοση Χάρτας δικαιωμάτων χρηστών υπηρεσιών υγείας. Αναζήτηση χορηγού και προώθηση για την ανάρτηση των παραπάνω δικαιωμάτων σε κάθε νοσοκομειακό θάλαμο καθώς και σε λοιπούς φορείς υγείας (κέντρα ψυχικής υγείας, ΚΑΠΗ κλπ).

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΚΟ & ΟΤΑ(1)

 • Ορισμός συναντήσεων εργασίας ανά τετράμηνο μεταξύ ΜΚΟ και φορέων του Καλλικράτη. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη καλών πρακτικών συνεργασίας σε θέματα υγείας - πρόνοιας.
 • Εξασφάλιση απόφασης ορισμού Δημοτικών Συμβούλων για συνεργασία. Ενεργοποίηση του θεσμού του «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ».
 • Κατάρτιση δύο και πλέον προσώπων του Δήμου από μέλη της ομάδας «Υγεία - Πρόνοια» αναφορικά με τον εθελοντισμό. Διατήρηση επαφής και ανατροφοδότηση με τεχνογνωσία.
 • Απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων για διάθεση πόρων με σκοπό την ανάπτυξη του εθελοντισμού στην τοπική κοινωνία. Συνδρομή για αναζήτηση επιπλέον πόρων.
 • Διενέργεια μελετών (και επιδημιολογικών ερευνών) σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την αναβάθμιση ποιότητας ζωής.
 • Προτάσεις και εφαρμογές «Στρατηγικών Υγείας» από τα μέλη της ομάδας εργασίας έναντι μιας συμβολικής αμοιβής, πέραν των εξόδων μετακίνησης και διαμονής.
 • Επιτόπια διερεύνηση και διάγνωση των αναγκών και των προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας σε θέματα υγείας και πρόνοιας, πρόταση ενδεχόμενων λύσεων και follow up.
 • Καταγραφή των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα υγεία - πρόνοια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ»

 • Μέτρα Δημόσιας Υγείας
 • Δράσεις αγωγής υγείας με στόχο τη μείωση της νοσηρότητας, των ατυχημάτων κλπ
 • Υλοποίηση ανάλογων δράσεων σε σχολεία
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών συμβουλευτικής
 • Λειτουργία «Τράπεζας Αίματος» στους Δήμους
 • Ανάπτυξη δράσεων σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (1)

 • Στο Νόμο 3868/3-8-2010 (Αναβάθμιση του ΕΣΥ) ο οποίος έπεται του Νόμου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (352/7-6-2010) προβλέπεται η λειτουργία δύο θεσμών στων οποίων τη συγκρότηση συμμετέχουν ενώσεις ασθενών, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και οικονομικών και κοινωνικών φορέων και οργανώσεων που αντιστοιχούν στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.
 • Οι δύο νέοι θεσμοί είναι (Άρθρο 10 Ν 3868/2010):
  • Συμβούλιο Διαβούλευσης, Διαφάνειας και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας ανά Δήμο.
  • Συμβούλιο Προγραμματισμού Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας ανά Περιφέρεια.
 • Στο 11 άρθρο του ιδίου νόμου ορίζεται ο Εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας. Ο Εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας εγγράφεται στο μητρώο εθελοντών το οποίο τηρείται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.. Επίσης καθιερώνεται εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας εκτάκτων καταστάσεων.
 • Επίσης προβλέπεται ως «συντονιστής φορέας» να είναι ΝΠΔΔ του Υπουργείου Υγείας το οποίο εγκρίνει, παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας τα οποία το ίδιο ΝΠΔΔ εγκρίνει.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

 • Στους προαναφερόμενους θεσμούς συμμετέχουν κοινωνικές οργανώσεις και φορείς. Αποφεύγει ο νομοθέτης να τους ονομάσει εθελοντικούς φορείς, ΜΚΟ ή κοινωνία πολιτών.
 • Η λειτουργία του ΝΠΔΔ στο χώρο της Υγείας Πρόνοιας θα έχει επιπτώσεις στη νομοθεσία και τη λειτουργία του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ. Το νέο ΝΠΔΔ έρχεται σε αντίθεση (;) με το ιδιωτικό ΝΠ του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ. Προφανώς θα προκύπτουν νέες συνθήκες και νέο πλαίσιο του εθελοντισμού στην υγεία και στην πρόνοια.
 • Η Επιτροπή μας παρακολουθεί τις εξελίξεις και ετοιμάζεται για την καλύτερη δυνατή λύση προς όφελος του εθελοντισμού και της κοινωνίας πολιτών.

Σας ευχαριστούμε


Έναρξη λειτουργίας της ομάδας εργασίας 23 Μαρτίου 2011.

Ομάδα εργασίας:

Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος (Φωτεινά Χαμόγελα)

Βασάλος Νίκος (ΑΝΙΜΑ ΑΜΚΕ)

Ζορμπάς Σπύρος (ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ.)

Μαργαριτίδου Βάσω (Πρωτοβουλία Υγεία & Γυναίκα)

Μεσθεναίου Λίζα (50+ Ελλάς)

Μητσάκου Αλίκη (Ελληνική Ένωση για Ατλαντική & Ευρωπαϊκή συνεργασία)

Νίκολη Καλλιρρόη (Κοινωνική Αρωγή Ελλάδας)

Οικονόμου Αλέξανδρος (ΕΔΡΑ)

Πουλάκης Γεράσιμος (Σύλλογος Τριτέκνων Δ. Αθηναίων)

Φιλοπούλου Ράνια (ΑμΚΕ Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας «Αθηνά»)

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 51 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter