i

Εισήγηση Συντονίστριας της Συντονιστικής Γραμματείας
Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2011 19:12

Είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται ένας τέτοιος θεσμός, που συνδέει όλα τα δίκτυα της χώρας με στόχο να καλύψει την ανάγκη της ουσιαστικής διαβούλευσης με την Πολιτεία και το κενό της γνήσιας εκπροσώπησης στο χώρο των Εθελοντικών οργανώσεων.

Ένας από τους βασικότερους στόχους του Παρατηρητηρίου είναι να συνδεθεί με τις επιτροπές Διαβούλευσης των Δήμων και να συνεργαστεί μαζί τους στην ανάδειξη θεμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτισμού και δια βίου μάθησης . Στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας της χώρας με την αξιοποίηση των εθελοντών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Ιστορικό ίδρυσης


Θα αναφερθώ στις συνθήκες που συνέτειναν στην ίδρυση του Παρατηρητηρίου.
Μια σειρά από καλές πρακτικές βρίσκονται σε εφαρμογή από την τριμερή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ, Δήμων και Εθελοντικών Οργανώσεων, όπως οι Εκθέσεις Περιβάλλοντος, τα τοπικά συνέδρια και οι ημερίδες με θέμα την Κοινωνική οικονομία και τέλος τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή 40 Δήμων και 110 Εθελοντικών Οργανώσεων. Τον προηγούμενο μήνα άρχισε, η διαβούλευση για το νέο θεσμικό πλαίσιο των ΜΚΟ και επί πλέον έχει ξεσπάσει από τα ΜΜΕ μια κατακραυγή για τα χρήματα που πήραν κάποιες ΜΚΟ. Τα δίκτυα αντέδρασαν. Η Κοινωνία Πολιτών δεν είναι οι 100 ή 200 οργανώσεις που καταχράστηκαν χρήματα, αλλά οι δεκάδες χιλιάδες οργανώσεις σε όλη την χώρα.


Επίσης, το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο προβλέπει ότι οι ΟΚΠ πρέπει να συμμετέχουν στη διαβούλευση.
Έτσι προέκυψε η ανάγκη ενός παρατηρητηρίου το οποίο θα έχει θεσμικό ρόλο στη διαβούλευση. Και οι ΟΚΠ εξέφρασαν την επιθυμία για περισσότερη συμμετοχή, άμεση δικτύωση, συσπείρωση με κοινούς στόχους και γενικά, δήλωσαν την επιθυμία τους για περισσότερη έκφραση προς τα έξω και γνήσια αντιπροσώπευση στα κέντρα εξουσίας.


Σ αυτή την πορεία βασικός συντελεστής και δομή στήριξης στη συνεργασία των ΟΤΑ και των εθελοντικών Οργανώσεων στάθηκε το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ το οποίο παρακίνησε, κινητοποίησε και στηρίζει θεσμικά το Παρατηρητήριο (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 Νόμου 3390) συμβάλλοντας έμπρακτα στο Ευρωπαϊκό έτος Εθελοντισμού 2011.


Μέχρι στιγμής μέσα στο λίγο χρόνο ύπαρξης του Παρατηρητηρίου έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 220 μέλη Οργανώσεων και Δικτύων οι οποίοι εκπροσωπούν περίπου 500 Οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Το Παρατηρητήριο είναι ανοιχτό προς όλους. Έχουν συσταθεί ήδη 10 Ομάδες Εργασίας. (Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Υγείας - Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ανθρώπινα Δικαιώματα, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνεργατισμού & Κοινωνικής Οικονομίας, Πολιτικής Προστασίας, Δικτύωσης & Επικοινωνίας, Μετανάστευσης.) και έχουν προταθεί 2 ακόμη Καταναλωτών και Δικτύων απόδημου Ελληνισμού.


Έχουν συναντηθεί οι Ομάδες Εργασίας , μερικές έχουν καταλήξει σε προτάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία, έχουν υιοθετήσει πιλοτικά Δήμους, προτείνουν καλές πρακτικές, άλλες έχουν περιγράψει τα επίκαιρα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθούν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
Προτάσεις της Συντονιστικής Γραμματείας

Το παρατηρητήριο είναι πανελλαδικό. Δεν αποκλείει κανέναν και επιδιώκει τη γνήσια αντιπροσώπευση της κοινωνίας πολιτών.  Οι επιμέρους ομάδες διαχωρίζονται ανά θεματικό επίπεδο και εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους με εσωτερικές διαδικασίες. Το ίδιο ισχύει και σε περιφερειακό επίπεδο. Δεν θα γίνονται εκλογές πανελλαδικές.


Η κάθε ομάδα και η κάθε περιφέρεια θα εκλέγει τον εκπρόσωπό της με τον τρόπο που θα επιλέξει. Επίσης, θα διαμορφωθεί ένας κοινός κανονισμός λειτουργίας του παρατηρητηρίου, ο οποίος θα τεθεί σε διαβούλευση μετά την ολομέλεια. Εχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις προς συζήτηση. ‘Ολες οι ομάδες μετά την Ολομέλεια πρέπει να επιλέξουν τους συντονιστές τους και να αρχίσουν να επεξεργάζονται τις προτάσεις.


Η Συντονιστική Γραμματεία θα αποτελείται από όλους τους συντονιστές και τους αναπληρωτές συντονιστές των θεματικών Ομάδων και τους συντονιστές των περιφερειακών παρατηρητηρίων. Και ο Συντονιστής της Συντονιστικής Γραμματείας θα εκλέγεται από τα μέλη της Γραμματείας

Για το θέμα του ορισμού των Συντονισμών θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στα βεβαρυμένα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο Συντονιστής των Ομάδων και οι αναπληρωτές. Πρόκειται για μια επίπονη εργασία που γίνεται βαρύτερη εν μέσω οικονομικής κρίσης. Το γνωρίζω σαν άνθρωπος της κοινωνίας πολιτών. Θέλω να τονίσω χρειάζεται προσπάθεια από όλους μας για να αποδώσει καρπούς στην Κοινωνία Πολιτών και τα βάρη πέφτουν περισσότερο στις πλάτες των συντονιστών. Το Παρατηρητήριο δεν είναι βήμα προβολής αλλά Δράσης και επίπονης δουλειάς.

Για τα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Παρατηρητήρια
Η συντονιστική Γραμματεία προτείνει να είναι γνήσια αντίγραφα σε μικρογραφία του κεντρικού. Δηλαδή, όπως εργάζονται οι ομάδες εδώ, το ίδιο θα γίνεται και σε περιφερειακό επίπεδο με την εξής επισήμανση ότι τα τοπικά παρατηρητήρια θα αναδεικνύουν τους δικούς τους αντιπροσώπους.


Τα τοπικά και το κεντρικό Θα συστήνουν ένα παρατηρητήριο. Εάν δεν μπορούν τα τοπικά να κάνουν όσες ομάδες υπάρχουν στο κεντρικό θα κάνουν όσες μπορούν. Ο συντονιστής εκεί θα ενημερώνεται από το συντονιστή του κεντρικού ώστε όλοι μαζί κεντρικό και περιφερειακά με τις ιδέες, τις πρακτικές, τις επεξεργασίες θα συνθέτουν το περιεχόμενο δράσης του Παρατηρητηρίου. Τα τοπικά παρατηρητήρια δεν διαχωρίζονται. Το κεντρικό δεν παρεμβαίνει στις αυτόνομες πρωτοβουλίες των τοπικών αλλά συνεργάζεται.


Γενικά το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο δε θα λειτουργεί με την ιεραρχική λογική των κομμάτων αλλά με την οριζόντια επικοινωνία και τη διασύνδεση μεταξύ των παρατηρητηρίων.


Σε έξι μήνες προτείνουμε να γίνει μια νέα ολομέλεια που θα είμαστε ωριμότεροι και θα έχει προχωρήσει η διαβούλευση σε σχέση με τον κανονισμό και άλλα ζητήματα που θα τεθούν σήμερα από την ολομέλεια. Επίσης θα επιχειρήσουμε τη σύνδεσή μας με αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό.

Εν κατακλείδι συντονισμένα δημιουργούμε το ΟΛΟ για να κατοχυρώσουμε το καινούριο και να καλύψουμε το έλλειμμα και το κενό που υπάρχει στη χώρα μας συνολικά ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ και είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για το καλό της Κοινωνίας Πολιτών το 2011 ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ . ΑΜΗΝ


Αθήνα, 16-4-11
Μαρία Χατζή , Συντονίστρια της
Καθηγήτρια φιλόλογος, αρχαιολόγος, Μς Φιλοσοφίας
Πρόεδρος Πολιτιστικού Κέντρου ΦΙΛΥΡΑ
Πρόεδρος ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (16 ΜΚΟ)

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 60 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter