i

Ηλίας Τσουτσοπλίδης

Toυ Ηλία Τσουτσοπλίδη

Στέλνω την εισήγησή μου πάνω σε κρίσιμα θέματα που νομίζω για τον τρόπο λειτουργίας των Παρατηρητηρίων. Εάν επιθυμείτε να συνεργαστούμε προκειμένου να τη βελτιώσουμε και να την υιοθετήσουμε, παρακαλώ ενημερώστε τη Γραμματεία του Παρατηρητηρίου κι εμένα ώστε να προχωρήσουμε στον σχετικό διάλογο. Ευχαριστώ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η έννοια του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ μπορεί να περιλαμβάνει ένα ατελείωτο όγκο εργασιών και μπορεί να έχει πάρα πολλές κατευθύνσεις. Η πληθώρα των πιθανών εργασιών και οι πολλαπλές κατευθύνσεις μπορούν να κάνουν το έργο μας χαοτικό άρα αναποτελεσματικό. Προκειμένου να γίνουμε αιχμηροί πρέπει από τώρα να είμαστε αυστηροί ως προς τη διαδικασία επιλογής εργασιών, την ανάπτυξη ενιαίας μεθοδολογίας στην εργασία και τον τρόπο λειτουργίας των Παρατηρητηρίων.

 

Σας στέλνω την παρακάτω εισήγηση που εάν κρίνετε σκόπιμο, μπορώ να σας παρουσιάσω στη συνάντηση της Γραμματείας του Παρατηρητηρίου την Τρίτη 12/4, για να μοιραστούμε απόψεις και να κάνουμε ένα κοινό επιχειρησιακό σχέδιο των Παρατηρητηρίων.

 

Αντιλαμβάνομαι ότι η εισήγησή μου μπορεί να φαίνεται πολύ τεχνοκρατική και δεσμευτική, χωρίς «κινηματική» ατμόσφαιρα, όμως πιστεύω ότι η μεθοδολογία και το σύστημα στην εργασία θα φέρει κύρος και αξία στην ιερή προσπάθεια της κοινωνίας των πολιτών να αντιδράσει οργανωμένα έναντι ενός υπάρχοντος συστήματος που εξελίσσεται σε όλο και περισσότερο ανελεύθερο.

 

Με εκτίμηση προς όλους και φιλικά συναισθήματα,

 


ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

«Να προστατεύουν με επιστημονική τεκμηρίωση την πρόοδο της Ελληνικής κοινωνίας»

 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

I.     Να παρακολουθούν τα νομοσχέδια από τη γέννησή τους έως την εφαρμογή τους, κάνοντας παρεμβάσεις όποτε χρειάζεται.

II.     Να παρακολουθούν την απόδοση (σχέση στόχων με αποτελέσματα) των φορέων στα αντικείμενα που καλύπτουν τα Παρατηρητήρια.

III.     Να προειδοποιούν για πιθανές αρνητικές εξελίξεις στο αντικείμενο κάθε Παρατηρητηρίου.

IV.     Να συντάσσουν έκθεση (reporting) που να αποτυπώνει με στοιχεία την πορεία του κάθε αντικειμένου.

V.     Να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της παρατήρησης στο ευρύ κοινό αυξάνοντας την πίεση για βελτίωση ή επιβραβεύοντας τους υπεύθυνους.

 

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

Τα Παρατηρητήρια οφείλουν να ανταποκρίνονται στα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. Τεκμηρίωση με επιστημονική μεθοδολογία και στοιχεία (για δημιουργία ισχυρής εικόνας έναντι της Κεντρικής εξουσίας, των ΜΜΕ και των πολιτών).
 2. Σαφήνεια στα όρια δράσης του κάθε Παρατηρητήριου και πειθαρχία στα όρια αυτά (για επικεντρωμένη δράση και σωστή κατανομή δυνάμεων).
 3. Εμπλοκή ειδικών όπου αυτό απαιτείται (η πρόσκληση για εμπλοκή ειδικών θα διευρύνει το κύρος και την αξιοπιστία των Παρατηρητηρίων).
 4. Συνέπεια και επαγγελματισμός σε όσους αποφασίζουν να εμπλακούν ενεργά.
 5. Προτίμηση σε ζητήματα πανελλαδικού ενδιαφέροντος. Εξαίρεση, εάν ένα ζήτημα τοπικού ενδιαφέροντος μπορεί να έχει καταστρεπτική επίδραση στον τόπο που εμφανίζεται ή εμπεριέχει τον κίνδυνο εξάπλωσης ως νοοτροπία, πρακτική ή επιπτώσεις.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εθελοντική συμμετοχή στα Παρατηρητήρια, σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτική επιλογή του έργου με το οποίο θα ασχοληθεί το κάθε Παρατηρητήριο, ούτως ώστε να είναι συνεπές με τον εαυτό του.

 

Η γνώμη μου είναι ότι το κάθε Παρατηρητήριο δεν πρέπει να ασχολείται με πάνω από 2 θέματα ταυτόχρονα.

 

Για την επιλογή του ενός ή δύο θεμάτων προτείνω την παρακάτω διαδικασία:

 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Α) Κάθε μέλος να εισηγηθεί 1 - 2 θέματα, παρουσιάζοντας τους λόγους που τα επέλεξε.

Β) Όταν συγκεντρωθεί η λίστα με τα προτεινόμενα θέματα, να γίνει ψηφοφορία όλων των μελών του Παρατηρητηρίου ασχέτως φυσικής τους παρουσίας (άλλωστε είναι πολύ δύσκολο και άδικο για τα μέλη που κατοικούν εκτός Αθήνας να παρευρίσκονται στις συναντήσεις - ίσως να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε υποδομές video conference μέσω skype).

Το κάθε μέλος να έχει υποχρεωτικά 3 ψήφους, ώστε να πρέπει να επιλέξει και ένα θέμα από την εισήγηση άλλου μέλους.

Γ) Μετά την ψηφοφορία και την επιλογή των 1 -2 θεμάτων που θα ασχοληθεί το κάθε Παρατηρητήριο, τότε ο Συντονιστής θα συνεργαστεί με όλους για να επιλεχτεί η σωστή μεθοδολογία για τα επιλεγμένα θέματα.

Δ) Ο Συντονιστής θα ενημερώσει για τα θέματα που έχουν επιλεγεί και το χρονοδιάγραμμα της μελέτης το τμήμα Επικοινωνίας και αυτό με τη σειρά του θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες δημοσιοποιώντας τις ατζέντες (Ακολουθεί σχετική πρόταση Επικοινωνιακού σχεδίου - παράγραφος 7).

Ε) Όταν ολοκληρωθεί η μελέτη για το θέμα / θέματα που έχουν ψηφιστεί, τότε θα ακολουθήσει ο Ποιοτικός Ελεγχος των ευρημάτων (βλ. παράγραφο 5), των συμπερασμάτων και των προτάσεων.

ΣΤ) Όταν εγκριθεί η εργασία, τότε τα αποτελέσματά της θα προωθηθούν από τον Συντονιστή στο τμήμα Επικοινωνίας που θα κάνει τις επόμενες ενέργειες (βλ παράγραφο 7).

Εάν πρέπει να γίνει προσωπική επαφή με κάποιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για να ενημερωθεί για κάποια εργασία και τα ευρήματά της που τον / τους αφορά (Υπουργείο, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Ιδιωτική επιχείρηση κλπ), τον ρόλο θα τον αναλάβει η Γραμματεία των Παρατηρητηρίων. Για σκοπούς επαφής πρέπει να οριστούν δημόσιοι αντιπρόσωποι της Γραμματείας Συντονιστών όπως και αντιπρόσωπους για διεθνείς επαφές.

 

Σημείωση:

v Σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων, τα Παρατηρητήρια πρέπει να κάνουν τις αυτονόητες αναπροσαρμογές στις εργασίες τους.

 

5. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η αξία και η ισχύς των Παρατηρητηρίων θα επιβεβαιωθεί από την αξία των εργασιών τους. Δεν θα γίνει ούτε από το κύρος των μελών τους, ούτε από το κύρος των ΜΚΟ που εκπροσωπούνται, ούτε από το κύρος που θα προκαλέσει κάποια τεχνητή προβολή. Μόνο από την ποιότητα της εργασίας τους θα αποκτήσουν αξία. Εάν σε αυτόν τον τομέα αποτύχουν, δεν θα διαρκέσουν στο χρόνο.

 

Συνεπώς πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των εργασιών.

 

Η εργασία θα πρέπει να εμπεριέχει:

 • Τον σκοπό της εργασίας.
 • Τη μεθοδολογία της εργασίας.
 • Την εις βάθος και σφαιρική ανάλυση του θέματος και των επιπτώσεών του.
 • Την ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν το θέμα.
 • Τα ακατέργαστα στοιχεία που παρατηρήθηκαν και βάσει των οποίων εξάγονται τα αποτελέσματα (μετά από την επεξεργασία τους).
 • Τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις τους (τωρινές και μελλοντικές).
 • Τις προτάσεις χειρισμού του θέματος προς τους διοικούντες (Κεντρική εξουσία, Ο.Τ.Α., άλλοι φορείς).

 

Σημείωση:

v Η κάθε εργασία μπορεί να εμπεριέχει τα παραπάνω σε διαφορετικές μορφές ανάλογα με τη φύση της εργασίας.

 

6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ και

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ. ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ.

Είναι πάγια αντίληψή μου ότι όσο πλαταίνει το αντικείμενο, τόσο περισσότερη η πειθαρχία που απαιτείται. Αυτό, όπως ισχύει στη τέχνη, έτσι ισχύει και στις κοινωνικές παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις. Με την απόλυτη πειθαρχία έφτασαν οι μεγάλες «πράσινες» οργανώσεις του εξωτερικού στο σημείο να αλλάζουν νοοτροπίες μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων σε όλο τον κόσμο.

 

Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει γραπτός κανονισμός λειτουργίας του κάθε Παρατηρητηρίου που να ορίζει και να προβλέπει:

 • Τις συναντήσεις.
 • Τις εργασίες που έχει αναλάβει το κάθε μέλος σε κάθε θέμα που έχει επιλεγεί.
 • Την αντικατάσταση των μελών σε περίπτωση ελλιπούς ή ασυνεπούς εμπλοκής, κακής συμπεριφοράς κτλ.
 • Την καθαίρεση συντονιστών που δεν συντονίζουν επιτυχημένα τις εργασίες των Ομάδων.
 • Την ευθύνη των ΜΚΟ για τους εκπροσώπους αυτών.

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

Το παρόν επικοινωνιακό σχέδιο που προτείνω έχει τα παρακάτω κεφάλαια:

1)    ΣΤΟΧΟΙ

2)    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

3)    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

4)    BRANDING

 

Αναλυτικότερα:

1) ΣΤΟΧΟΙ

 • Σαφήνεια στην εικόνα των Παρατηρητηρίων
 • Ταχύτατη ενημέρωση όλων των πολιτών
 • Κεντρικός έλεγχος ενημέρωσης
 • Επιβράβευση - τιμωρία υπεύθυνων
 • Σχέσεις με ΜΜΕ και Νέα Μέσα (social media)

 

2) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Για να επιτύχουμε τους παραπάνω στόχους θα πρέπει να κάνουμε τις παρακάτω ενέργειες:

 

2.1) Για τη σαφήνεια στην εικόνα των Παρατηρητηρίων, θα πρέπει να κάνουμε τις βασικές ενέργειες για να τους δώσουμε οπτική ταυτότητα (BRANDING).

 

2.2) Για να επιτύχουμε την ταχύτατη ενημέρωση όλων των πολιτών, θα πρέπει να υιοθετήσουμε τα Κοινωνικά Δίκτυα, την προώθηση των εργασιών μας σε λίστα δημοσιογράφων παραδοσιακών ΜΜΕ και τη δημιουργία περιβάλλοντος υποδοχής ενδιαφέροντος. Αυτό σημαίνει τη δημιουργία ενός κεντρικού, ανεξάρτητου site και Ομάδα εκπροσώπων προς τα ΜΜΕ (νέα και παραδοσιακά). Επίσης, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες διεθνών επαφών με Παρατηρητήρια ή σχετικούς φορείς άλλων χωρών.

 

2.3) Ο κεντρικός έλεγχος ενημέρωσης είναι απαραίτητος για να διασφαλίζεται η ποιότητα της ενημέρωσης αλλά και για να προστατεύεται από πιθανές κακόβουλες επικοινωνιακές ενέργειες (πχ διάχυση στο διαδίκτυο ψευδών πληροφοριών ως προερχόμενες από τα Παρατηρητήρια).

 

2.4) Τα Παρατηρητήρια, δεν έχουν εξουσία να επιβάλλουν τη βούληση του μέρους της κοινωνίας που εκπροσωπούν. Πρέπει να έχουν όμως τη δύναμη να επιβραβεύουν ή να τιμωρούν τους υπεύθυνους ακολουθώντας μια τακτική καρώτου και μαστίγιου. Η δύναμη αυτή είναι η δυνατότητα να επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την εικόνα ενός πολιτικού, ενός οργανισμού, μιας εταιρίας, προϊόντων κτλ.

 

2.5) Τα Παρατηρητήρια πρέπει να αποκτήσουν σχέσεις με τα ΜΜΕ και τα Νέα Μέσα (social media) προκειμένου να ενισχύσουν τη διεισδυτικότητα στην κοινωνία. Τα Social Media δεν είναι πανάκεια. Είναι άλλο ένα εργαλείο στα πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας που πρέπει να χτίσουμε προσεκτικά.

 

 

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το επικοινωνιακό δίκτυο των Παρατηρητηρίων πρέπει α) να έχει αυτοτελή διοίκηση ώστε να κάνει τη δουλειά του με συγκεκριμένους ρόλους και ευθύνες, β) να ελέγχεται από τη Γραμματεία Συντονιστών διότι θα είναι όργανο των Παρατηρητηρίων και τίποτα παραπάνω και γ) να είναι αποτελεσματικό τόσο στην ταχύτητα αντίδρασης (reflex), όσο και στη διείσδυση των μηνυμάτων.

 

Είναι απαραίτητο, η ύλη των Παρατηρητηρίων να αναρτάται σε αυτόνομη ιστοσελίδα και να μην αποτελεί υπο-μέρος της ύλης άλλων ιστοσελίδων. Ετσι θα αποφευχθεί η σύγχυση στην εικόνα των Παρατηρητηρίων και θα υπάρχει έλεγχος στην ύλη.

 

Αυτή η κεντρική σελίδα θα είναι η μόνη εγγυημένη πηγή πληροφόρησης και το σημείο αναφοράς όλων όσων θέλουν να αντλήσουν πληροφόρηση, να ενημερωθούν για την πορεία των εργασιών και για την ατζέντα του κάθε Παρατηρητηρίου. Από αυτή την ιστοσελίδα θα μπορούν τα ΜΜΕ και τα blogs να αντλούν υλικό για αναδημοσίευση.

Στη συνέχεια, είναι ευθύνη του κάθε φορέα ή ιδιώτη να διαχειριστεί τις πληροφορίες που θα του παρέχουμε  και να τις διοχετεύει στη δικτύωσή του.

 

Η διαχείριση και η αξιοπιστία αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να φυλάσσεται σαν κόρη οφθαλμού για να διασφαλίζεται η καλή ποιότητα ενημέρωσης και προβολής του έργου.

 

Μέσα στην ιστοσελίδα αυτή θα πρέπει να φιλοξενείται και πάσης φύσης κριτική / προτάσεις για το έργο των Παρατηρητηρίων.

 

Σχεδιάγραμμα Επικοινωνιακού Δικτύου και Ροής μηνυμάτων:

 

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (BRANDING)

Πρέπει να χτιστεί προσεκτικά μια ολοκληρωμένη και αυθύπαρκτη εικόνα για τα παρατηρητήρια (branding strategy) η οποία να υποδηλώνει την ανεξαρτησία τους και την αμεροληψία τους.

 

 

1η ενέργεια είναι η επιλογή σήματος.

 

Το σήμα των ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ πρέπει να υποδηλώνει:

 

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
 • ΠΡΟΣΟΧΗ
 • ΕΝΤΑΣΗ
 • ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
 • ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ένα σύμβολο που θα μπορούσε - κατά τη γνώμη μου - να είναι κατάλληλο για σήμα είναι το «ανθρώπινο μάτι».

 

Παρακάτω σας παραθέτω μια προσέγγιση (θα απαιτηθεί χέρι γραφίστα) ενός σήματος με σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση. Κατά τη γνώμη μου μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα ασπρόμαυρο. Επίσης ασπρόμαυρο είναι φτηνό και πρακτικό.

 

 

(Παράδειγμα):

 

 

 

Αυτή η εικαστική προσέγγιση, δανείζεται στοιχεία από την αρχαιοελληνική τέχνη απεικόνισης ματιών (Ελληνικότητα) και από το σκόπευτρο της κάμερας (Καταγραφή παρατήρησης).

 

Δίπλα ή κάτω από το σήμα θα ενωθούν οι λέξεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ή ότι άλλο κριθεί κατάλληλο. Ετσι θα ολοκληρωθεί το λογότυπο. Το λογότυπο στη συνέχεια θα εφαρμοστεί ανάλογα σε όλο το επικοινωνιακό υλικό των ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ.

 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ.

 


Ηλίας Τσουτσοπλίδης

Σύμβουλος Κοινωνικού Marketing
Σύμβουλος επιχειρήσεων (Management & Communication)
6945 380888

Για προτάσεις, σχόλια, παρατηρήσεις:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 55 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter