i

Πρακτικά 4ης Συνεδρίασης (3-5-2011) της Γραμματείας του Παρατηρητηρίου

Στην Αθήνα 3-5-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της τέταρτης συνάντησης της Γραμματείας των Συντονιστών του Παρατηρητηρίου στην Αίθουσα του Οργανισμού ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ που βρίσκεται στην έδρα του, στην οδό Μεσογείων 2-4, Αθήνα. Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1. Συμπλήρωση της Διακήρυξης με σύνοψη των στόχων κάθε ομάδας.
2. Γνωστοποίηση σε όλα τα Υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση της ίδρυσης του Παρατηρητηρίου.
3. Οργάνωση της επικοινωνίας και της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου.
Χρέη γραμματέως εκτελεί η κα. Έλενα Σιόρεντα από το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η κα Μαρία Χατζή ενημερώνει ότι υπάρχουν 60 δήμοι που έχουν στείλει τα ονόματα από τις επιτροπές διαβούλευσης και 30 δήμοι που δεν έχουν επιτροπές διαβούλευσης. Ενημερώνει ότι όταν ολοκληρωθεί το follow up θα ανακοινωθούν τα ονόματα στο site του Έργου Πολιτών. Οι δήμοι ανταποκρίθηκαν στο Έργο Πολιτών και διάβασε την επιστολή που εστάλη στους δήμους για το αν έχουν δημιουργήσει επιτροπή διαβούλευσης.
Ο κ. Βασίλης Τακτικός (Ομάδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ενημερώνει ότι έχουν γίνει επαφές με υπουργεία και ετοιμάζονται επιστολές προς αυτά. Θα γίνουν 3 επιστολές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστοποίησης της ίδρυσης του Παρατηρητηρίου, στο μεγαλύτερο δίκτυο της Ευρώπης που έχει σχέση με τον εθελοντισμό που είναι μέλος και το Έργο Πολιτών (CEV). Επίσης έχουν βρεθεί και τα σχετικά παρατηρητήρια και θα γίνουν επιστολές για να υπάρχει επαφή με το δικό μας παρατηρητήριο ώστε να υπάρξει κάποια συνεργασία/σύνδεση εφόσον την θέλουν.
Η κα Μαρία Χατζή ανακοινώνει ότι το ψήφισμα και η διακήρυξη έχει σταλεί σε όλα τα μέλη του παρατηρητηρίου και πρέπει να γίνει μία εκτίμηση της Ολομέλειας.

Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι είχε επιτυχία η ολομέλεια του παρατηρητηρίου παρόλο που δεν είχε την αναμενόμενη συμμετοχή αλλά είχε δυναμισμό και παρουσίες από όλη την Ελλάδα και γενικότερα υπήρχε κινητικότητα. Αυτό που επισημάνθηκε είναι ότι δεν υπήρχαν τόσο πολύ νέοι άνθρωποι. Επίσης, να είναι πιο συγκεκριμένος ο στόχος του παρατηρητηρίου. Η καλύτερη παρουσίαση ήταν της ομάδας εργασίας για την υγεία - πρόνοια.

Η κα Βάσω Μαργαριτίδου (Ομάδα Υγείας - Πρόνοιας) ενημερώνει ότι πραγματοποιείται στις 16 Μαΐου ένα συνέδριο με θέμα τα νέα δεδομένα και νέες προοπτικές της κοινωνίας πολιτών και θα προτείνει να συμμετάσχουν μέλη από το παρατηρητήριο και να ανακοινώσουν τη διακήρυξη αρχών.
1. Συμπλήρωση της Διακήρυξης με σύνοψη των στόχων κάθε ομάδας.
Η κα Μαρία Χατζή προτείνει η κάθε ομάδα να παρουσιάσει με 10 γραμμές τους στόχους τους για να ενταχτούν αυτοί οι στόχοι στην διακήρυξη αρχών. Στη συνέχεια θα
αποσταλεί σε όλες τις οργανώσεις και θα σταλεί ενημέρωση σε όλες τις οργανώσεις ότι θα δημιουργηθούν και περιφερειακά παρατηρητήρια.
Οι στόχοι της ομάδας της πολιτικής προστασίας:
«Σκοπός είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού και νομικού πλαισίου του Εθελοντικού Συστήματος στη Πολιτική Προστασία και στην κωδικοποίηση συνεργασίας Κράτους και Κοινωνίας Πολιτών. Με την κατάθεση προτάσεων για ένα ανανεωμένο, ολοκληρωμένο θεσμικό και νομικό πλαίσιο Π.Π. με τον καθορισμό ποιοτικών κριτηρίων ένταξης σε Ενιαίο Μητρώο. Με προτάσεις για την επικαιροποίηση των εφαρμογών Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Με συνεργασία με αρμόδιους φορείς σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης Εθελοντικών Οργανώσεων και εθελοντών. Με την ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, μέσω των γραφείων εθελοντισμού ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του κάθε Δήμου. Τέλος η δημιουργία διαδικτυακής κοινής πλατφόρμας ανταλλαγής απόψεων, στόχων και ιδεών μεταξύ των Εθελοντικών Οργανώσεων, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών η ενεργοποίηση των πολιτών, η οργάνωση ετήσιας συνάντησης εκπροσώπων των Εθελοντικών Οργανώσεων του Παρατηρητηρίου για απολογισμό και προγραμματισμό νέων δράσεων, η σύνταξη Μνημονίων μέσα από «σύμφωνο καλών πρακτικών» και τέλος η θεσμοθέτηση Αριστείων.
Ο κ. Ανάστος Δημητρόπουλος (ομάδα Παγκόσμια Δίκτυα Ελληνισμού) αναφέρει ότι το βασικό όραμα της ομάδας του είναι το παρατηρητήριο στην Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Τα παγκόσμια δίκτυα του Ελληνισμού λειτουργούν και ως εν δυνάμει γέφυρες συνεργασίας των χωρών καταγωγής με τις χώρες υποδοχής σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου συγκροτώντας τα παγκόσμια ανθρώπινα δίκτυα την σημαντικότατη συνιστώσα του Ελληνισμού στην υπό διαμόρφωση παγκοσμιοποίηση.
Η κα Αιμίλια Σταθούλια (ομάδα Κοινωνική Αλληλεγγύη - Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). Υπάρχουν οι στόχοι από την εισήγηση που έγινε στην ολομέλεια και θα αποσταλεί και κείμενο.
Η κα Βάσω Μαργαριτίδου ενημερώνει ότι οι στόχοι είναι: α) βελτίωση και ολοκλήρωση του Καλλικράτη στον τομέα της υγείας, υπάρχει νομοθεσία αλλά δεν εφαρμόζεται, β)Επαγρύπνηση για τη νομοθεσία που πρόκειται να κατατεθεί και ειδικότερα με την δωρεά οργάνων και έχει σχέση με την ηθική γ) με την εκστρατεία του πρωθυπουργού στο κάπνισμα, να εκφράσουμε την διαφωνία μας, το τι αναμένεται να γίνει μετά από αυτό, δ) ιατρείο για τους ανέργους ιατρούς του ΟΑΕΔ και ε) την χάρτα των δικαιωμάτων των χρηστών των υπηρεσιών υγείας και των περιθαλπομένων που ίσως αυτό ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.
Ειδικότερα, η διαφάνεια και η διαύγεια να συμπεριλάβει και τις χορηγίες, τις εγκρίσεις των χρηματικών ποσών προς ΜΚΟ από όλα τα υπουργεία . Η πρόταση της ομάδας είναι να γίνει μια ολοκληρωμένη πρόταση από έναν βουλευτή κοινής αποδοχής προς την βουλή τελικά πόσα χρήματα διατίθενται για την κοινωνία πολιτών, πως η κοινωνία πολιτών λαμβάνει γνώση αυτού του ποσού και περαιτέρω βελτίωση της πρακτικής αυτής.
Ο κ. Δημήτηρης Μιχαηλίδης (μάδα Συνεργατισμού & Κοινωνικής Οικονομίας) ενημερώνει ότι το 2012 είναι το διεθνές έτος Συνεργατισμού. Πρέπει να γίνουν εκδηλώσεις - δράσεις για τον συνεργατισμό. Π.χ. στις 5 Δεκεμβρίου. Προτείνει να υπάρχουν προκαθορισμένες συναντήσεις . Άλλοι στόχοι. Ο ένας είναι να προλάβουμε τον κ. Σκανδαλίδη για το νομοσχέδιο για τον συνεργατισμό γιατί καταστρέφει τους συνεταιρισμούς και τους κάνει business. Και το δεύτερο είναι αυτό που τρέχει με το Υπουργείο Εργασίας, η κα Κατσέλη έχει καταθέσει μια συνεργατική διαδικασία η οποία και αυτή συγκαλύπτει πράγματα που μπορούν να μπουν μέσα και δημόσιοι φορείς και άλλοι και να καρπωθούν ένα μεγάλο κομμάτι. Σ΄αυτά θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις από την ομάδα τους.
Η κα Ξένια Κουτσογιάννη (ομάδα Δικτύωσης - Επικοινωνίας) ενημερώνει ότι είναι πρόταση της ομάδας τους να γίνει και μία εκδήλωση που θα έχει επικοινωνιακή στόχευση δηλαδή μια γιορτή επικοινωνίας
Ο κ. Βασίλης Τακτικός προτείνει να ονομαστεί «social media και κοινωνική οικονομία» μέσα στα πλαίσια του έτους εθελοντισμού. Να ξεχωρίζει τα μαζικά μέσα επικοινωνίας από τα κοινωνικά δίκτυα που είναι άλλα μέσα επικοινωνίας. Σε αυτό το επίπεδο θα χρειαστούν και άλλοι εταίροι π.χ. ο περιφερειακός τύπος, blogs στον τομέα οικολογίας και κοινωνικής δραστηριότητας γενικότερα.
2.Γνωστοποίηση σε όλα τα Υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση της ίδρυσης του Παρατηρητηρίου.
Η κα Μαρία Χατζή ρωτάει ποιες ομάδες είναι έτοιμες για να κλειστούν τα ραντεβού με τα υπουργεία.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να κλειστούν ήδη τα ραντεβού γιατί θα υπάρχει χρονοκαθυστέρηση και μέχρι τότε θα έχουν προετοιμαστεί όλες οι ομάδες.

Ο κ. Ανάστος Δημητρόπουλος προτείνει το Παρατηρητήριο να επεμβαίνει στις Παγκόσμιες Ημέρες, στις εκάστοτε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με έναν χαιρετισμό.
Ο κ. Βασίλης Τακτικός προτείνει οι συντονιστές με τις ομάδες τους να είναι σε διαρκή επιφυλακή, οπότε αν κάποιος θέλει να παρέμβει θα μπορούσε ο συντονιστής της κάθε ομάδας σε συνεννόηση με τον γενικό συντονιστή να γράψει ένα κείμενο και να παρουσιαστεί στην εκάστοτε εκδήλωση.
3. Οργάνωση της επικοινωνίας και της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου.
Η κα Μαρία Χατζή ενημερώνει ότι όλες οι ομάδες θα πρέπει να προχωρήσουν στην επιλογή των συντονιστών και των αναπληρωτών συντονιστών με τον τρόπο που αυτές επιθυμούν. Η συντονιστική γραμματεία θα αποτελείται από τους συντονιστές των ομάδων, τους αναπληρωτές - βοηθούς συντονιστές (οι οποίοι θα είναι 2-3) και τους περιφερειακούς συντονιστές (θα είναι από όλες τις περιφέρειες, στο σύνολο 13). Γίνεται μία προσπάθεια να βρεθούν συντονιστές για όλες τις περιφέρειες.
Περιφέρεια Αττικής: είναι οι συντονιστές όλων των ομάδων
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: η κα Διατσέντα Φάνου - Φουσκαρίνη, ο κ. Νικόλαος Λαγκαδινός και η κα Κωνσταντινίδου.Προτείνουν η Αχαΐα, Λακωνία να έχουν διαφορετικό συντονιστή
Περιφέρεια Θεσσαλίας: ο κ. Κων/νος Σκριάπας προτείνει και έχουμε 6 συνεργάτες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: ο κ. Χαράλαμπος Παπαϊωάννου και ο κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης
Περιφέρεια Κρήτης: η κα Ευανθία Βουράκη και ο κ. Ματθαίος Φραντζεσκάκης
Περιφέρεια Πελοποννήσου: η κα Μπέσυ Πολυζογοπούλου και η κα Ειρήνη Μουσταφέλλου
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: ο κ. Λέμπεσης και η κα Τσιώλη
Περιφέρεια Ηπείρου & Βορείων Ιονίων Νήσων: ο κ. Γράψας, ο κ. Φαναριώτης από την Κέρκυρα και ο κ. Λουκάς Μπρέχας
Από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Θράκης και Περιφέρεια Αιγαίου & Νοτίου Αιγαίου δεν έχουμε συνεργάτες.
Δίνεται και γραπτώς ένα σχεδιάγραμμα με τις περιφέρειες και ένα οργανόγραμμα για να γίνουν όποιες συμπληρώσεις θέλουν και οι υπόλοιποι.
Η συντονιστική γραμματεία είναι συνδεδεμένη με όλες τις ομάδες. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει από 1-3 βοηθούς συντονιστές και 1 περιφερειακό συνεργάτη. Ο ένας περιφερειακός συνεργάτης μπορεί να είναι μέχρι 13 ανάλογα με τον αριθμό περιφερειών.
Επισημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναγκάσουμε την κάθε περιφέρεια να δημιουργήσει 11 ομάδες εργασίας όσες έχουμε εμείς. Κάθε περιφερειακό παρατηρητήριο θα πρέπει να μας προτείνει ποιους έχει. Π.χ. αν υπάρχει ένας θα πρέπει να ενημερώνεται από όλες τις ομάδες.
Γιατί όσο απλώνεται το παρατηρητήριο θα πρέπει να υπάρχει ένα οργανωτικό σχήμα. Το κάθε περιφερειακό παρατηρητήριο που δημιουργείται δεν θα είναι ανεξάρτητο και οι οργανώσεις θα εγγράφονται στις ομάδες εργασίας που υπάρχουν.
Ο κ. Γιώργος Καστάνης (ομάδα Περιβάλλοντος) αναφέρει ότι στόχος είναι να συμπληρωθούν οι περιφέρειες. Θα πρέπει να γίνει δικτύωση ανά νομό και ανά τομέα. Πώς η ομάδα θα δικτυωθεί στην περιφέρεια;
Η κα Μαρία Χατζή αναφέρει ότι η περιφέρεια θα είναι μικρογραφία του δικτύου που υπάρχει ήδη.
Ο κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης προτείνει να δοθεί βάρος στην περιφερειακή δομή παρά στην θεματική δομή.
Ο κ. Ανάστος Δημητρόπουλος προτείνει να γίνουν θεματικές ημερίδες στις περιφέρειες.
Ο κ. Βασίλης Τακτικός αναφέρει ότι το πρώτο ζητούμενο είναι το πως οι 200 οργανώσεις θα γίνουν αυτομάτως 500 που είναι η κρίσιμη μάζα ώστε να λειτουργήσει το παρατηρητήριο ως όλο και να συνδέσει τα δίκτυα που υπάρχουν σε όλη την χώρα. Για αυτό το λόγο γίνεται η προσπάθεια δημιουργίας περιφερειακής δομής ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα άτομα - οργανώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται η υποδοχή των οργανώσεων ώστε παράλληλα με την οργανωτική επικοινωνία που πραγματοποιείται όποιος παρουσιάζεται και θέλει να ενταχθεί στο Παρατηρητήριο να ξέρει που θα οδηγηθεί. Αυτά είναι εξελικτικά. Εκτός από το οργανωτικό σχήμα πρέπει να υπάρχει επικοινωνιακή ανάγκη, να αποκτήσει το παρατηρητήριο μια βάση ικανή τέτοια ώστε να δώσει το διαπραγματευτικό ρόλο.
Η κα Ευγενία Αρβανίτη - Πρεβεζάνου (ομάδα Πολιτικής Προστασίας) αναφέρει ότι θέλει να ξέρει το ρόλο που θα έχει στην ομάδα της και πως επιλέγονται οι συντονιστές και οι αναπληρωτές αυτών.
Η κα Μαρία Χατζή απαντά ότι τον ρόλο του κάθε ένας θα τον βρει μέσα στην ομάδα του. Ορίστηκαν κάποιοι συντονιστές στην αρχή για να προχωρήσει η διαδικασία με την ίδρυση του παρατηρητηρίου και μετά αποφασίστηκε ότι η κάθε ομάδα ξεχωριστά θα επιλέξει τον συντονιστή της και τους αναπληρωτές συντονιστές. Αυτό μπορεί να γίνει είτε κάνοντας εκλογές όπως έχει κάνει ήδη η ομάδα περιβάλλοντος. Αυτό έχει ξαναφερθεί στην προηγούμενη συντονιστική γραμματεία καθώς και στην ολομέλεια του Παρατηρητηρίου. Π.χ. Στην ομάδα της πολιτικής προστασίας όπου είστε θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τον κ. Σαμαλτάνο, γιατί εσείς οι δύο έχετε ασχοληθεί περισσότερο.
Ο κ. Βασίλης Τακτικός, ο κ. Ανάστος Δημητρόπουλος, η κα Ξένια Κουτσογιάννη και ο κ. Σπύρος Φρεμεντίτης συμπληρώνουν λέγοντας ότι εδώ βρισκόμαστε να αλληλοσυμπληρώνουμε τους ρόλους. Όταν ωριμάσει η κάθε ομάδα θα κάνει εκλογές για να αναδείξει τον συντονιστή και τους αναπληρωτές. Υπάρχει ένα εξάμηνο μεταβατικό ωσότου αυτό το οργανωτικό σχήμα λειτουργήσει.
Το θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι το πότε θα έχουμε 500 οργανώσεις στο Παρατηρητήριο οι οποίες θα είναι και ανηρτημένες στο διαδίκτυο.
Η κα Βάσω Μαργαριτίδου συμμερίζεται την άποψη του κ. Βασίλη Τακτικού ωστόσο πιστεύει ότι θα δυσκολευτεί η ομάδα να αφομοιώσει όλο αυτό το όραμα και να το υλοποιήσει. Συνεχίζει λέγοντας ότι θα πρέπει να στρώσουν οι ομάδες και να έχουν μία εικόνα από τις ήδη καταγεγραμμένες από το Έργο Πολιτών 8.500 χιλιάδες οργανώσεις.
Επίσης, σε σχέση με τα αριστεία των δήμων που πρέπει να δοθούν την 1η Δεκεμβρίου ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει μια επιτροπή που να έρχεται σε επαφή με τις επιτροπές διαβούλευσης των δήμων ώστε να είμαστε έτοιμοι για την καθιέρωση αυτού του θεσμού της απονομής αριστείων.
Ο κ. Βασίλης Τακτικός προτείνει να είναι θέμα διάταξης για την επόμενη συντονιστική γραμματεία.
Η κα Μαρία Χατζή ενημερώνει ότι πολλές από αυτές τις οργανώσεις που έχουν ήδη γραφτεί στο Παρατηρητήριο είναι από την περιφέρεια. Οπότε θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Για αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια περιφερειακή δομή ώστε να μπορούν να συνεδριάζουν, να παίρνουν μία πληροφόρηση από εδώ ή να δίνουν μία πληροφόρηση σε εμάς. Όταν θα υπάρξουν οι συντονιστές της περιφέρειας, θα ενταχθούν κανονικά στις ομάδες που υπάρχουν ήδη σε εμάς εδώ και θα ενημερώνονται όπως ήδη ενημερώνονται τα μέλη των ομάδων μέχρι στιγμής.
Η κα Αιμιλία Σταθούλια πιστεύει ότι πολύ ωραία ξεκινήσαμε με την ολομέλεια αλλά οι ομάδες θα πρέπει να δεθούν μεταξύ τους δηλαδή να υπάρχει διάλογος και επαφή μεταξύ των μελών των ομάδων.
Ο κ. Βασίλης Τακτικός αναφέρει ότι βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο. Ότι δεν ορίζουμε εξ αρχής τα πάντα . Προτείνει στο τέλος της ημερησίας διάταξης να προτείνουν τα μέλη τα θέματα της επόμενης συντονιστικής γραμματείας καθώς και να υπάρχει 5λεπτη ενημέρωση - παρουσίαση για τις δράσεις των συλλόγων.
Ο κ. Σπύρος Φρεμεντίτης (ομάδα Επικοινωνίας - Δικτύωσης) προτείνει η κάθε ομάδα να ορίσει τον υπεύθυνο επικοινωνίας, ο οποίος θα εκπαιδευτεί από την ομάδα επικοινωνίας. Επίσης, αναφέρει όσο για το θέμα των εκλογών μέσα στις ομάδες ότι αν είναι μικρές (δηλαδή 5-8 άτομα) δεν υπάρχει λόγος να γίνονται και αυτό που θα πρέπει να απασχολεί είναι η περιφερειακή δικτύωση με θεματικά πεδία όπου μέσα από αυτά θα βγουν σημαντικά πράγματα.
Η κα Ευγενία Αρβανίτη - Πρεβεζάνου προτείνει οι εκλογές της κάθε ομάδας να πραγματοποιηθούν πανελλαδικά.
Όλοι συμφωνούν ότι έχει ήδη και η γραμματεία και η ολομέλεια αποφασίσει και όλοι οι παρόντες συμφωνούν ότι οι εκλογές του παρατηρητηρίου θα γίνονται μόνο περιφερειακές και θεματικές και την ημερομηνία των εκλογών θα την κρίνει η ομάδα όποτε είναι ώριμη.
Ο κ. Ανάστος Δημητρόπουλος προτείνει να υπάρχει δικτύωση και στην Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική και να υπάρχει ένας συντονιστής στην Ευρώπη, στην Αμερική κλπ.
Ο κ. Βασίλης Τακτικός προτείνει τα θέματα της ημερησίας διάταξης της επόμενης συντονιστής γραμματείας να είναι: α) ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων επικοινωνίας στα social media που αφορά την ομάδα εργασίας Δικτύωσης & Επικοινωνίας γιατί αυτό το ζήτημα έχει σχέση με όλες τις ομάδες, β) ο σχεδιασμός προγραμμάτων δικτύωσης μέσα από τα προγράμματα που αναμένονται να προκηρυχθούν.
Η κ. Ξένια Κουτσογιάννη να συζητηθεί ο τρόπος που θα γίνονται τα ψηφίσματα για διάφορα θέματα καθώς και να οριστεί μηχανισμός για την έγκριση των δελτίων τύπου.
Τέλος γίνεται από όλους κατανοητό ότι πρέπει να οριστεί 3μελής ή 5μελής Συντονιστική Επιτροπή που να χειρίζεται παρόμοια θέματα.
Η κα Μαρία Χατζή προτείνει την επόμενη φορά να οριστούν οι ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθούν για το επόμενο εξάμηνο οι συναντήσεις και οι δράσεις του Παρατηρητηρίου και κλείνει λέγοντας ότι όποιος έρθει στην επόμενη συνάντηση της συντονιστικής γραμματείας θα έρθει ως μέλος της συντονιστικής γραμματείας δηλ. ως συντονιστής ή ως αναπληρωτής συντονιστής.
Παρόντες
1. Μαρία Χατζή
2. Βάσω Μαργαριτίδου
3. Δημήτρης Μιχαηλίδης
4. Βασίλης Τακτικός
5. Αιμιλία Σταθούλια
6. Θόδωρος Δημητρόπουλος
7. Ανάστος Δημητρόπουλος
8. Σπύρος Φρεμεντίτης
9. Ευγενία Αρβανίτη - Πρεβεζάνου
10. Χριστιάνα Γαρδικιώτη
11. Γιώργος Καστάνης
12. Ηλίας Τσουτσουπλίδης
13. Ξένια Κουτσογιάννη
14. Μαριαλένα Σουπιώνη

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 59 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter