i

Λουκάς Μπρέχας

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης: Το νομοσχέδιο επιβάλλει τις κεφαλαιουχικές εταιρείες
lΗ πρόταση νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς του 2011 από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάνοντας επίκληση στο συνταγματικό δικαίωμα του «συνεται-ρίζεσθαι», επιβάλλει στην συνέχεια στις συνεταιριστικές Κοινωνίες να δημιουργήσουν «κεφαλαιουχικές εταιρείες», επισημαίνει μεταξύ άλλων το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Οι εταιρείες αυτές ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα και όχι συνεταιρισμούς, επισημαίνει το Δίκτυο, σύμφωνα με την δήλωση της διεθνούς αποδεκτής ταυτότητας τους, ως «αυτόνομες (4η συνεταιριστική αρχή) Κοινωνίες προσώπων οι οποίες συγκροτούνται εθελοντικά (1η συνεταιριστική αρχή) για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους μέσω μιας από κοινού ιδιόκτητης (3η συνεταιριστική αρχή) και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης (2η συνεταιριστική αρχή), όπως ορίζεται πλέον παγκοσμίως.

Η παραπάνω δήλωση της ταυτότητας του συνεταιρισμού περιλαμβάνει τις 4 βασικές συνεταιριστικές αρχές χωρίς τις οποίες οι συνεταιρισμοί χάνουν την ταυτότητά τους, σύμφωνα με το ILO και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

 

Οι κεφαλαιούχες εταιρείες σε αντίθεση με τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις:

  • δεν εφαρμόζουν την 1η αρχή της ανοιχτής πόρτας (εθελοντικής ένταξης) ως εταιρείες μη μεταβλητού κεφαλαίου και μη μεταβλητού αριθμού μελών, καθιστώντας δυσχερή την είσοδο νέων μελών,
  • δεν είναι δημοκρατικά ελεγχόμενες εταιρείες με τον τρόπο που ορίζεται από την 2η συνεταιριστική αρχή, εφαρμόζοντας την αρχή ένα μέλος/μια ψήφος, αντίθετα οι ψήφοι τους μοιράζονται στον κάθε επενδυτή σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών που διαθέτει,
  • δεν κάνουν δίκαιη διανομή σύμφωνα με τον συνεταιριστικό ορισμό της επιχειρηματικής δικαιοσύνης ( 3η συνεταιριστική αρχή), δηλ. της ανταμοιβής αναλογικά με τις εργασίες ή συναλλαγές με τον συνεταιρισμό, αλλά μοιράζουν τα κέρδη στους επενδυτές σύμφωνα με το πλήθος μετοχών που διαθέτουν, επίσης δεν διαθέτουν κοινά ταμεία για τις κοινές ανάγκες των μελών τους,
  • δεν είναι αυτόνομες με τον τρόπο που ορίζεται στην 4η συνεταιριστική αρχή. Οι κεφαλαιούχες εταιρείες, εξασφαλίζουν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές μέσω της μετοχοποίησης, χάνουν και μέρος της περιουσία τους και μέρος της εξουσία τους με την παραχώρηση ψήφων στους αγοραστές των μετοχών ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τους, αντίθετα οι συνεταιρισμοί δεν μετοχοποιούν κομμάτια της περιουσία τους για να την παραχωρήσουν σε επενδυτές έναντι χρημάτων ούτε τους παρέχουν ψήφους ανάλογα με τις μετοχές τους.

 

Συνολικά οι κεφαλαιοκεντρικές επιχειρήσεις δεν προάγουν τα μέλη με την βελτίωση της κατάστασης τους όπως οι συνεταιρισμοί, αλλά προτιμούν την παραγωγή υψηλών επιδόσεων επί του επενδυμένου κεφαλαίου.

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Έκθεσης του ILO «Απαντήσεις στην Παγκόσμια Οικονομική Κρίση - Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης», οι συνεταιρισμοί έσωσαν κόσμο και κοσμάκη σε παλαιότερες αλλά και στην τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση.

 

Εφαρμόζοντας τις συνεταιριστικές αρχές κατέκτησαν τις κοινωνικές αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και τις ηθικές αξίες της τιμιότητας, της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τους συνανθρώπους, και έτσι δίκαια η Εξηκοστή-τέταρτη Σύνοδος του ΟΗΕ κηρύσσοντας το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών, αναγνώρισε την συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη, την εξάλειψη της φτώχειας, την εξασφάλιση των πόρων διαβίωσης σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

 

Αυτοί οι στόχοι πραγματοποιήθηκαν γιατί, εάν και οι συνεταιρισμοί προσφέρουν στα μέλη τους πολλαπλάσια μεγαλύτερη αμοιβή ενός βασικού μισθού, αυτά τα μέλη αποποιούνται την διανομή κερδών, εάν και έχουν προσφέρει στον συνεταιρισμό τα λιγοστά τους κεφάλαια. Το κάθε μέλος έχει μια οικογένεια να ταΐσει, μια οικογένεια να στεγάσει και όχι εκατό για να ζητάει μερίσματα παραπάνω από τις ανάγκες μιας ευπρεπούς διαβίωσης, όπως οι επενδυτές πράττουν. Με την εφαρμογή αυτής της συνεταιριστικής μεθόδου περισσεύουν χρήματα και χρησιμοποιούνται για να δουλέψουν και να ζήσουν και άλλοι άνθρωποι καθώς και για την κοινωνική ανάπτυξη, αυτό είναι συνεταιρισμός.

 

Η συνεταιριστική επιλογή στον τόπο μας

Όπως αναφέρθηκε σύμφωνα με το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2004) 18 τελικό «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη» Βρυξέλλες 23-2-2004 παράγραφο 1.2 και την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» παράγραφο 45 και η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αποδεχτεί την Σύσταση 193/2002 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την προώθηση και προβολή των συνεταιρισμών.

Επίσης σύμφωνα με την έκθεση SCE FINAL STUDY PART II NATIONAL REPORTS η οποία παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο FINAL CONFERENCE OF THE SCE PROJECT BRUSSELS τις 5 Οκτωβρίου του 2010, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα η οποία διαθέτει άλλη νομοθεσία για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και άλλη για τους αστικούς συνεταιρισμούς, παρά την διεθνή επιταγή για ενιαία νομοθεσία. Η αναγκαιότητα μιας ενιαίας συνεταιριστικής νομοθεσίας αναλύεται εκτενέστερα στα κείμενα του ILO καθώς και στις Κατευθυντήριες Γραμμές να επιβληθεί με τον ίδιο τρόπο όπως μπορούν οι συνθήκες του ILO. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις είναι υπόλογες απέναντι στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ILO για την εφαρμογή των Συνθηκών και των Συστάσεων.....Το συνεταιριστικό κίνημα είναι ένα. Το σύνολο των συνεταιριστικών αρχών είναι ένα. Έτσι, η βασική συνεταιριστική νομική ύλη πρέπει επίσης να είναι μία». Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO)

 

Επίσης σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Συνεταιρισμούς (A/56/73) από τον ΟΗΕ κατά το 2001 «(Τα κράτη) πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη ότι κανένας νόμος ή πρακτική δεν θα περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών στην πλήρη συμμετοχή στο συνεταιριστικό κίνημα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές του και δεν πρέπει να περιορίζουν την λειτουργία του εν λόγω κινήματος, να προβλέψουν ότι ένας γενικός νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες των συνεταιρισμών, αλλά ότι, προκειμένου να υπάρχει ανταπόκριση στην περίπτωση ορισμένων κατηγοριών συνεταιρισμών, θα μπορούσε να θεσπιστεί ειδική νομοθεσία, σύμφωνα με την γενική για αυτούς νομοθεσία, διατάξεις ώστε όλες οι δικαστικές και διοικητικές ρυθμίσεις και πρακτικές να βασίζονται μόνο στη γενική ή ιδιαίτερη νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς .....Τα κράτη πρέπει να αναγνωρίσουν την αξία της κυβερνητικής στήριξης προς το διεθνές συνεταιριστικό κίνημα... Η σύνδεση μεταξύ διακυβερνητικών προγραμμάτων και του διεθνούς συνεταιριστικού κινήματος θα πρέπει να υποστηριχθεί»

 

Αυτήν την στιγμή ως ελληνική κοινωνία στα ζητήματα των συνεταιρισμών έχουμε δύο επιλογές, είτε να ακολουθήσουμε έναν μοναχικό δρόμο προσθέτοντας έναν ακόμα νομικό αυτοσχεδιασμό στους 946 μεταξύ των ετών 1914 -1970 και τους 230 μεταξύ των ετών 1984 -1994 για τους συνεταιρισμούς, είτε να αξιοποιήσουμε την διεθνή τεχνογνωσία εφαρμόζοντας τις συνεταιριστικές αρχές σε μια ενιαία συνεταιριστική νομοθεσία κάνοντας το πρώτο βήμα στην προαγωγή των συνεταιρισμών και την συνεργασία με τους συνεταιριστές όλου του κόσμου οι οποίοι εργάζονται μεθοδικά για την αναχαίτιση αυτής της κοινωνικοοικονομικής κρίσης.

 

Η υιοθέτηση του συνεταιριστικού μοντέλου μέσω των διεθνών δράσεων του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών είναι μεγάλη ευκαιρία για την χώρα μας. 100 χρόνια οι συνεταιριστές του κόσμου πάσχισαν για να μεταδώσουν το μήνυμά τους και την τεχνογνωσία τους, ας τους ακούσουμε και ας αφήσουμε τα αυτοσχέδια αποτυχημένα ελληνικά μοντέλα, είναι διεθνή υποχρέωση της χώρας μας και ένα δικαίωμα που πλέον όπως αναφέρθηκε σχετίζεται με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

 

Με τιμή

Λουκάς Μπρέχας

Για το μη κερδοσκοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης

www.diktio-kapa.dos.gr

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 55 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter