i

Τοπική Αυτοδιοίκηση ως «συμπράττων εταίρος» στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις για την κοινωνική οικονομία

Τριάντα Δήμοι από όλη την χώρα είναι έτοιμη να υπογράψουν ένα σύμφωνο συνεργασίας για την κοινωνική οικονομία. Για την δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις ΚΟΙΝ.ΣΕ.ΕΠ. και τις επιχειρήσεις. Για τις συμπράξεις αυτές οι Δήμοι μπορεί να είναι βασικοί συντελεστές στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας ως συμπράττοντες εταίροι. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο όπου αναπτύσσουν δράσεις παράλληλες με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας.

Στην χώρας μας αποδεικνύεται στην πράξη ότι, κλειδί προς αυτή τη κατεύθυνση είναι οι «Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις» με συμμετέχοντες τις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, τα Επιμελητήρια, συνεταιρισμούς και τοπικές επαγγελματικές ενώσεις και σωματεία.

Οι Δήμοι συνήθως διαθέτουν υποδομές υποστήριξης και οι κοινωνικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν κοινωνικές δράσεις με πολύ μικρότερο κόστος διευκολύνοντας τις ανταλλαγές.

Για παράδειγμα, οι καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί με τα κοινωνικά αγροκτήματα, κοινωνικά παντοπωλεία και ιδρύματα είναι στο πλαίσιο σύναψης ενός Συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Το ζήτημα έχει τεθεί πρόσφατα στο περιθώριο του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ 30-31 Μαΐου από τις δυο πλευρές και αναμένεται σύντομα να υπογραφεί από 30 Δήμους μεταξύ των οποίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης ώστε να τεθεί στην συνέχεια σε εφαρμογή.

Το όραμα, που πρεσβεύει αυτό το σύμφωνο είναι καταρχήν η αντιμετώπιση της φτώχειας, των μεγάλων ανισοτήτων που χαρακτηρίζουν την κοινωνία μας, της ανεργίας ιδίως των νέων, της έλλειψης ευκαιριών, σε μια περίοδο που αφθονούν οι διαθέσιμοι υλικοί πόροι. Οι τεχνολογικές δυνατότητες και οι ανθρώπινοι πόροι, μένουν ανενεργοί χωρίς εργασία ενώ και το εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες.

Πρακτικά, ένα τέτοιο σύμφωνο μπορεί να ξεκινήσει με την υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας για την κοινωνική οικονομία σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κάθε Δήμου και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της περιοχής με στόχο την ανάπτυξη δομών στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ως στόχοι του Συμφώνου Συνεργασίας μπορούν να τεθούν η δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων με συνεταιριστική ή κερδοσκοπική μορφή και βέβαια η δημιουργία ενός κέντρου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κάθε επίπεδο επιχειρηματικής, κοινωνικής και εθελοντικής δραστηριότητας, ενός «Κέντρου εξυπηρέτησης της κοινωνικής, αλληλέγγυας οικονομίας», όπου θα παρέχεται συμβουλευτική για την δια βίου μάθηση στις καλές πρακτικές και για την αντιμετώπιση της ανεργίας, με έμφαση και σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. μετανάστες, νέοι, γυναίκες).

Στο πλαίσιο αυτό επίσης, θα διαμορφωθεί επίσης ειδικό ψηφιακό περιεχόμενο για την ανάπτυξη Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ενσωμάτωση του εθελοντισμού και την τεχνογνωσίας που χρειάζεται.

Η υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης θα βασιστούν στα επικοινωνιακά κανάλια των social media με βάση το διαδίκτυο στο παρακάτω πλαίσιο:

 

  • Ενημέρωση προς τις ομάδες στόχο για τις προτεινόμενες δράσεις ώστε να δραστηριοποιηθούν κάνοντας χρήση των ευκαιριών του προτεινόμενου έργου. Διευκόλυνση της αποδοχής και υποστήριξής των προτεινόμενων δράσεων από την τοπική κοινωνία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής συνέργειας των δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης. Διάχυση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου διαχείρισης σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό.

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Συμφώνου μπορεί να είναι, η επίτευξη του στόχου της υψηλής διαλειτουργικότητας του επικοινωνιακού συστήματος διάδοσης, της επιμόρφωσης και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής.

Διαχείρισης Γνώσης- σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις κοινωνικές αναπτυξιακές Συμπράξεις

Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αξιοποίηση όλων των φυσικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων βασίζεται στην έξυπνη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων μέσα από τις «Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις» που εξασφαλίζουν τη συμμετοχικότητα της τοπικής κοινωνίας στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Με αυτά τα θεσμικά εργαλεία συνδυάζεται η αξιοποίηση ανενεργών ανθρώπινων πόρων με τη μόχλευση των κοινωνικών αναγκών, που οδηγούν στην επιχειρηματικότητα για την αντιμετώπισή τους. Οι καλές πρακτικές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αποτελούν τα βασικά εργαλεία κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και παράλληλο διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την τοπική κοινωνία.

Είναι δεδομένο ότι αυτή την περίοδο, ο περιορισμός χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης και συνακόλουθα των δημοτικών επιχειρήσεων δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό ακόμη και τη λειτουργία των πάγιων δράσεων των επιχειρήσεων.

Αυτές οι περιοριστικές συνθήκες χρηματοδότησης μπορούν να αντιμετωπιστούν με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας και της πράσινης ανάπτυξης, όπου χρηματοδοτούνται δράσεις και επιχειρηματικά σχέδια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΠΕΚΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και άλλα σχετικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Επομένως, «κλειδί» κάθε στρατηγικού σχεδίου θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που απορροφά ανέργους και εργαζόμενους απειλούμενους από την ανεργία προσφέροντας νέα αγαθά και υπηρεσίες. Το εργαλείο των κοινωνικών αναπτυξιακών συμπράξεων συνίσταται στη συμμετοχή δημοτικών επιχειρήσεων έως 49%, σε εταιρικά σχήματα που συμμετέχουν άλλοι μη κερδοσκοπικοί φορείς και επιχειρήσεις του ν. 4019/2011, όπως είναι οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί και οι τοπικές αναπτυξιακές συμπράξεις.

Αυτή η σχέση ποσόστωσης, θα πρέπει να αντιστοιχεί και στα επιμέρους προγράμματα.

Η «βιωσιμότητα» των εκάστοτε προτεινόμενων παρεμβάσεων θα κριθεί από τον άρτιο σχεδιασμό, τη ρεαλιστική ιεράρχηση αναγκών, την ένταξη των διαθέσιμων πόρων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων μέσω της επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης σε καινοτόμες προσεγγίσεις και τεχνολογίες.

Η σύνθεση των υλικών και ανθρώπινων πόρων με τα άυλα πολιτιστικά αγαθά, τον διάλογο που συντελεί στην συλλογική δημιουργία είναι ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης που έχει ανάγκη και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Διαχείριση Γνώσης ουσιαστικά επικεντρώνεται σε οργανωτικούς στόχους όπως βελτιωμένη απόδοση, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καινοτομία, ανταλλαγή εμπειριών, ενσωμάτωση και συνεχής βελτίωση του οργανισμού. Η ΔΓ υπερκαλύπτει τον τομέα της οργανωσιακής μάθησης επειδή επικεντρώνεται περισσότερο στη διαχείριση της γνώσης ως στρατηγικό πλεονέκτημα και στην κοινοποίηση της γνώσης. Γιατί τελικά σκοπός του ΔΓ είναι να διαχειρίζεται και να μεγιστοποιεί τα άυλα περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών και αυτό είναι το ζητούμενο και στη κοινωνική οικονομία.

Αυτό το σκεπτικό είναι η αρχή μιας προσέγγισης ώστε να γίνει καλύτερη και αποδοτική σύνθεση πόρων στο επίπεδο τοπικών κοινωνιών.

Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο

 

Κοινωνική Δικτύωση

Όλα τα
Facebook του δικτύου

fb trnsp

Ενδιαφέροντα Blogs

Όλα τα
Blogs του δικτύου

blog trnsp

Hellas2Day

hellasday2

ILoveAthens

i love athens

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 30 επισκέπτες συνδεδεμένους

Επιισκέπτες

web counter